Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

lachesism
7275 12bb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
lachesism
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

October 21 2018

lachesism
4072 bd38 500
lachesism
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok

October 14 2018

lachesism
9881 57f1 500
lachesism
lachesism
2532 1185
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

October 13 2018

lachesism
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viastefanson stefanson
lachesism
Reposted fromqb qb viahalucynowa halucynowa
lachesism
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome via48hrs 48hrs
2204 7c69

October 10 2018

6341 f757
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
lachesism
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viairmelin irmelin

October 09 2018

lachesism
7752 422b
...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer

October 08 2018

lachesism
2775 e784 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma via48hrs 48hrs
lachesism

October 07 2018

lachesism
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 04 2018

lachesism

October 03 2018

lachesism
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viamichalc michalc
lachesism
3807 7a7e 500
Bałtyk
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaidylla idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl